Saturday
May202017

PARSHAS BAMIDBAR

Sunday
May142017

parshos b'har/b'chukosai- lag b'omer

Saturday
May062017

parshas emor - pesach-sheini

Sunday
Apr302017

parshas acharei - kdoshim / sefiras ha'omer

Sunday
Apr232017

parshas tazria - metzora / 28 nisan

Saturday
Apr222017

parshas shmini

Sunday
Apr022017

parshas Tzav / shabbos hagadol

Monday
Mar272017

parshas vayikra

Saturday
Mar182017

parshas VaYakhel-p'kudei-hachodesh / 27 adar 

Tuesday
Mar142017

PARSHAS KI SISA / PARAH